... to projekt społeczny o charakterze non-profit SŁUŻĄCY współpracy organizacji, INSTYTUCJI i OSÓB UWAŻAJĄCYCH, ŻE POLSKI PATRIOTYZM GOSPODARCZY JEST SPRAWĄ WAŻNĄ.

Markę NA SWOIM rozwija Fundacja Każdy z nas,  powstała w lutym 2012 r. w Krakowie. Początkowo organizacja zajmowała się wyłącznie działaniami charytatywnymi, od 2014 r. poszerzyła zakres swej aktywności o sprawy dotyczące przedsiębiorczości. 

 Fundacja realizuje następujące cele statutowe. 

  • Wzmacnianie pozycji społecznej przedsiębiorców i rolników.
  • Podnoszenie poziomu kapitału społecznego środowisk lokalnych.
  • Promowanie przedsiębiorczości.
  • Upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności i solidaryzmu.
  • Zwiększanie wrażliwości na ludzkie cierpienie  i upowszechnianie wiedzy przydatnej do pomocy w tym zakresie.

Fundacja Każdy z nas jest wpisana do rejestru stowarzyszeń pod nr. KRS: 0000413971.