KLUB

... jest wirtualną siecią zaangażowanych społecznie firm, organizacji, instytucji i pojedynczych osób identyfikujących się z ideą społecznej odpowiedzialności. Dzięki niemu łatwiejsze jest gromadzenie i promowanie dobrych przykładów działań w sprawach ważnych dla przedsiębiorstwa, mających jednocześnie ścisły związek z interesem społecznym, przede wszystkim w wymiarze lokalnym. 

 • prawa człowieka
 • zatrudnienie
 • środowisko naturalne
 • etyczny biznes
 • dbałość o klientów
 • zaangażowanie na rzecz wspólnoty

Drugim ważnym celem Klubu jest promowanie ludzi, którzy w swojej działalności biznesowej postępują w sposób odpowiedzialny w stosunku do szeroko rozumianego otoczenia, czyli odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorców Polski Wschodniej. .

Podstawą merytoryczną działania Klubu jest Międzynarodowa norma ISO 26000. Jednym z elementów decydujących o wyjątkowości tej normy w obrębie całej Rodziny ISO jest zakaz wykonywania w oparciu o nią audytów, nie ma ona też odrębnych certyfikatów. Działanie zgodne z jej zasadami przedsiębiorstwa deklarują na zasadzie dobrowolnej. Można powiedzieć, że jest zobowiązanie o charakterze honorowym. Jednocześnie jej twórcom zależy na jej szerokim upowszechnianiu i ułatwianiu przedsiębiorstwom wykorzystywania jej w celach wizerunkowych. Ważną rolę mają tu do spełnienia organizacje przedsiębiorców i instytucje zainteresowane zwiększaniem zaangażowania społecznego pomiotów gospodarczych. Ten właśnie kierunek stanowi podstawę działania Klubu Odpowiedzialni Społecznie.

REGULAMIN KLUBU ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

 1. Klub Odpowiedzialni Społecznie (KOS) jest programem Fundacji Każdy z nas z siedzibą w Lublinie wpisanej do KRS pod numerem 0000413971, realizowanym w ramach wypełniania jej celów statutowych dot. upowszechniania społecznej odpowiedzialności. Za merytoryczną prawidłowość działania KOS odpowiada prezes zarządu Fundacji Każdy z nas Maciej Szymański, wpisany na listę Doradców CSR Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod nr. 31.

 2. Uczestnikami KOS mogą zostać następujące podmioty:
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • spółki cywilne
  • podmioty prawa handlowego
  • fundacje, stowarzyszenia
  • instytucje publiczne posiadające osobowość prawną lub wyodrębnione strukturalnie części takich instytucji.

 3. Warunki przystąpienie do KOS
  • Zadeklarowanie znajomości zasad społecznej odpowiedzialności określonych w Normie ISO 26000 – Wytyczne w sprawie społecznej odpowiedzialności i zobowiązanie się do przestrzegania ich w codziennej praktyce.
  • Wyrażenie zgody na publikowanie informacji o udziale podmiotu w Programie, w tym na wykorzystywanie jego logo.

 4. Podmioty umieszczone w bazie KOS są upoważnione do:
  • publicznego powoływana się na uczestniczenie w Programie
  • umieszczania logo KOS w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej itp. oraz na produktach.
  • umieszczania dowolnej liczby kopii potwierdzenia uczestniczenia w KOS w miejscach prowadzenia działalności, w materiałach promocyjnych itp.
  • powoływania się na kierowanie się w zarządzaniu zasadami określonymi w normie ISO 26000 – Wytyczne w sprawie społecznej odpowiedzialności i używania  w związku z tym logo tej normy.

 5. Osoby i instytucje zaangażowane w rozwój KOS nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność deklaracji składanych w ramach procedury przystępowania do Klubu.

 6. Operator KOS, Fundacja Każdy z nas z siedzibą w Lublinie, zastrzega sobie prawo do odmowy przystąpienia podmiotu do KOS lub wykluczenia go w udziale w nim. Podstawą takiej decyzji mogą być okoliczności wskazujące na działanie podmiotu sprzeczne z zasadami społecznej odpowiedzialności.

 7. Uczestniczenie w programie nie wymaga obowiązkowych opłat. Mile widziane są celowe darowizny na rzecz Fundacji Każdy z nas, z przeznaczeniem na upowszechnianie społecznej odpowiedzialności w Polsce Wschodniej. Konto: Fundacja Każdy z nas 88 1750 0012 0000 0000 2604 8354